Loading Laddar...
 

HALKBANA BOKA HÄR!!!

Klicka på länken så kommer du direkt till E-handel

https://www.jamtlandstrafikskola.se/e-handel/?mode=courses

Köpvillkor

Köpevillkor via E-handel

Följande villkor gäller för AB Jämtlands Trafikskolas försäljning i Sverige över Internet till konsument. Trafikskolan ska informera om namn, organisationsnummer, telefonnummer, ev. telefaxnummer, adress och e-postadress.

Beställning mm
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig.

För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.
Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.

Betalning
Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

Leverans och fraktkostnad
Du får dina varor inom 3-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 70kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

Paket som inte hämtas ut
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 300kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

Ångerrätt/retur
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan eller, om du beställt en tjänst, från det att avtalet ingicks. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpvillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

Din rätt att ångra köpet gäller inte avtal om inkvartering eller biluthyrning som ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen:
AB Jämtlands Trafikskola
Residensgränd 20B
831 31 ÖSTERSUND
Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se

Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att AB Jämtlands Trafikskola registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

GDPR 2018-05-25

§4 a Dina personuppgifter: Dessa är de du lämnat till oss och du har valt att uppge till oss. Vi på AB Jämtlands Trafikskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling av dessa personuppgifter sker utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). AB Jämtlands Trafikskola behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål. AB Jämtlands Trafikskola är skyldiga att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran av elev kostnadsfritt lämna besked om vilka personuppgifter som hanteras om eleven. Eleven samtycker till att AB Jämtlands Trafikskola får kommunicera med eleven via email, sms, messenger och telefon så länge denne är inskriven elev hos oss. Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Genom undertecknad anmälningsblankett samtycker eleven och om du är under 18 år, även målsman, till att AB Jämtlands Trafikskola inhämtar och behandlar personuppgifter om eleven och då det är nödvändigt föra dessa vidare till Jämthalka (bokning av Halkbana), Transportstyrelsen och Trafikverket.
Eventuellt om eleven flyttar, begär skriftligen, och börjar på annan trafikskola föra över elevens utbildningskort till ny trafikskola. En elev kan återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Eleven är dock medveten om att utbildningen eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona.

§4 b Personuppgiftspolicy Inom EU gäller från och med 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). AB Jämtlands Trafikskola, org. nr. 556923-7943,  Residensgränd 20B, 831 31 ÖSTERSUND, 063-103040, info@jamtlandstrafikskola.se är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I samband med att du ingår ett avtal med oss sparar vi viss information om dig. Dessa uppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer (på Elevcentralen). Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och genomföra det avtal du som elev ingått med oss. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller då fullfölja det avtal som du ingått. AB Jämtlands Trafikskola är mottagare av dessa personuppgifter och personuppgiftsansvarig, mottagare av personuppgifter är även STR, Jämthalka, Transportstyrelsen och Trafikverket. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period då du är inskriven elev hos oss. Kriterierna för att fastställa lagringsperiod grundar sig på det avtal du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Uppgifterna om dig gallras när kundförhållandet upphört, vissa personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande din utbildning. Du har flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling, dessa förklaras i lagen om GDPR. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information vi behandlar om dig, att i vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör. I de fall då dina personuppgifter är baserade på en intresseavvägning har du alltid rätt att av skäl som gäller din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling. All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt, skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter. Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med GDPR.

Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Lagval och forum
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

Kontaktuppgifter
AB Jämtlands Trafikskola
Residensgränd 20B
831 31 ÖSTERSUND
Org. Nr: 556923-7943
Tele: 063-10 30 40
Hemsida: www.jamtlandstrafikskola.se